Copyright & Disclaimer

Bij het samenstellen van deze website is uiterste zorg nagestreefd. Hierbij is getracht om zo veel mogelijk juiste en up-to-date informatie te verschaffen aan de gebruiker. Fouten en verzuimen zijn echter nimmer uit te sluiten. Hoe Gezond aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor directe of indirecte schade ontstaan door de inhoud van de informatie, links of richtlijnen op deze website.

Niets uit deze website mag worden verveelvoudigd, verspreid, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie, microfilm, downloaden naar andere websites, databases of op welke andere manier dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Hoe Gezond

De gebruiker is verantwoordelijk voor keuzes die hij maakt op grond van de informatie op de website alsmede voor het gebruik van die informatie. De gebruiker kan aan de informatie op de website geen rechten ontlenen. Deze website dient ter algemene informatievoorziening en kan, zonder voorafgaande toestemming of aankondiging, gewijzigd worden.

De werkwijze van Hoe Gezond is niet bedoeld ter vervanging van een reguliere diagnose of behandelmethode. Het is van belang dat cliënt contact houdt met zijn/haar huisarts of medisch specialist. Andersom is het ook mogelijk dat Hoe Gezond cliënt doorverwijst naar zijn/haar huisarts. Uiteraard kan Hoe Gezond desgewenst in contact treden met de behandelend arts voor overleg.

Pin It on Pinterest

Share This