Privacyverklaring

Hoe Gezond is, op grond van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Verkrijgen van persoonsgegevens

Indien u gebruik maakt van onze diensten verstrekt u ons uw persoonsgegevens om u deze diensten te kunnen verlenen. Dat kan bijvoorbeeld via het invullen van het contactformulier op de website, tijdens een gesprek, via email, telefonisch of op andere wijze.

Persoonsgegevens

Hoe Gezond verwerkt de volgende categorieën van persoonsgegevens:

NAW-gegevens; IP adres; Contactgegevens, zoals e-mailadres en telefoonnummers; Geslacht; Gegevens voor factuur te weten verzekeraar en polisnummer; Gespreksverslagen.

Doeleinden

Hoe Gezond verwerkt deze persoonsgegevens voor diverse doeleinden, zoals:

Het onderhouden van contact; Het bieden van een maatwerk adviezen op het gebeid van voeding en leeftsijl; Een goede en efficiënte dienstverlening; Beheer van het cliëntenbestand; Het verrichten van administratieve handelingen;

Verbetering van de dienstverlening; Rapporteren en analyseren voor verbetering van de dienstverlening; Facturering; Marketing; Nakoming van wettelijke verplichtingen.

Waarop is de verwerking gebaseerd

Uw persoonsgegevens worden verwerkt om uitvoering te geven aan de overeenkomst met u met betrekking tot het behandelplan. Ook kunnen uw persoonsgegevens worden verwerkt om te kunnen voldoen aan een wettelijke verplichting, zoals bijvoorbeeld verplichtingen op basis van het fiscaal recht.

Tevens verwerken wij persoonsgegevens voor de hieronder genoemde gerechtvaardigde belangen:

De verbetering van haar diensten; Afhandelen facturatie van haar cliënten;In het kader van contact per telefoon, email indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren;Verzenden van nieuwsbrieven; Cliënt te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten.

Indien persoonsgegevens worden verwerkt op grond van toestemming, zal dat afzonderlijk worden gevraagd.

Verstrekking aan derden

Binnen de praktijk Hoe Gezond worden gegevens van cliënten uitsluitend verzameld voor het verzorgen van natuurgeneeskundige zorg. Wij verstrekken uw persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Wel kunnen uw gegevens worden uitgewisseld in het kader van onze dienstverlening bijvoorbeeld bij doorverwijzing naar een andere therapeut of medisch specialist. Dit gebeurt alleen na voorafgaand overleg met u. Wij verstrekken uw gegevens niet voor commerciële of goede doelen.

Hoe lang wij uw gegevens bewaren

Uw persoonsgegevens zullen niet langer worden bewaard dan noodzakelijk voor de doeleinden die in deze privacyverklaring zijn genoemd of een wettelijke verplichting ons noodzaakt.Volgens de Wet op de Geneeskundige Behandelovereenkomst (WGBO) bewaren wij cliëntendossiers 15 jaar.

Hoe wij uw gegevens beveiligen

Wij vinden het belangrijk dat uw persoonsgegevens zijn beveiligd tegen verlies of onbevoegde toegang van uw persoonsgegevens. Daarom hebben wij passende beveiligingsmaatregelen genomen. Rapportages welke aan cliënt per email worden verstuurd, worden in dit kader beveiligd met een wachtwoord.

Onze website maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen.

Hoe Gezond neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met ons op via info@hoegezond.com

Cookies

Op de website worden cookies gebruikt om de online dienstverlening te verbeteren. Via cookies worden uw IP-adres en de systeeminformatie van uw apparaat verwerkt. Deze gegevens worden zo veel mogelijk geanonimiseerd en worden niet aan derden verstrekt.

Google

Hoe Gezond maakt gebruik van Google Cloud Services om haar bestanden online en beveiligd op te slaan. Meer informatie over over Google’s privacybeleid vind je op via deze link: https://www.google.com/intl/nl/policies/privacy/.

Wijzigingen in deze privacyverklaring

Deze privacyverklaring kan tussentijds gewijzigd worden, waarbij de meest recente versie van de privacyverklaring altijd op de website te vinden is.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U hebt het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te laten verwijderen. Een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering kan alleen in behandeling worden genomen wanneer dit schriftelijk wordt ingediend. Hierbij kan gevraagd worden om u te identificeren om misbruik te voorkomen. Na ontvangst van uw verzoek ontvangt u binnen 1 maand een overzicht van uw persoonsgegevens.

Autoriteit Persoonsgegevens

Natuurlijk helpen wij u graag verder als u klachten hebt over de verwerking van

uw persoonsgegevens. Mochten wij er samen écht niet uit kunnen komen, dan heb u op grond van de privacywetgeving ook het recht om een klacht in te dienen bij de privacy-toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Contact

Mocht u vragen hebben over uw privacy, deze privacyverklaring en/of de verwerking van uw persoonsgegevens, neem dan gerust met ons op.

Contactgegevens:

Lilian van der Zanden
Natuurgeneeskundig therapeut
Het Tolland 4
2291 VS Wateringen

T: 06- 57202017
E: info@hoegezond.com

 

 

 

 

Pin It on Pinterest

Share This